Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van Speedbooks rapportage software en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Speedbooks heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Speedbooks staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Speedbooks aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Speedbooks wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Speedbooks garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Speedbooks, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de Speedbooks internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van Speedbooks. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Speedbooks, de inhoud van de internetsite van Speedbooks over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van Speedbooks en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Meer dan 4000 tevreden gebruikers.

“Het gebruikersgemak & de snelle toepasbaarheid zijn voor mij belangrijke voordelen van de software.”

Ton Ooms
Ooms Accountants & Belastingadviseurs

Bekijk meer referenties
Geschikt voor élk boekhoudpakket, zoals:
Bekijk alle pakketten